Bilindiği gibi, 28 Haziran 2014 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 sayılı Kanunla, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahnkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, mevcut bölge idare mahkemelerinin, Kanunun yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde birer idari istinaf mahkemesi olarak yeniden yapılandırılması öngörülmüş; aynı Kanunla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun itiraz ve temyiz kanun yolları ile ilgili düzenlemeleri de, istinaf sistemine uygun olarak, değiştirilerek, bu değişikliğin, Adalet Bakanlığınca yeni kurulacak bölge idare mahkemelerinin, başkan ve üyelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanıp, tüm Yurtta göreve başladıkları tarihten sonra idare ve vergi mahkemelerince verilecek kararlara uygulanması yolunda hüküm getirilmişti.
Yine bilindiği üzere; yeni bölge idare mahkemelerinin kurulması ve tüm Yurtta göreve başlayacakları tarihin ilanı konusunda Adalet Bakanlığına tanınan üç aylık sürenin 28 Eylül 2014 tarihinde dolmuş bulunmasına ve o tarihten bu yana onüç ay gibi uzunca bir sürenin de geçmiş olmasına karşın, anılan mahkemelerin kuruluşu bir türlü gerçekleştirilememiş; onun yerine, Aralık 2014 tarihinde yayımlanan 6572 sayılı Kanunla Danıştayın daire ve üye sayısının artırılması yoluna gidilmişti.
Sonunda, 7.11.2015 gün ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine Dair Adalet Bakanlığı Kararı ile, sekiz adet bölge idare mahkemesi kurularak, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir kararla, 20.7.2016 tarihinde göreve başlayacakları duyurulmuş bulunmaktadır.
Buna göre; istinaf mahkemesi olarak kurulan ve yargı çevreleri yayımlanan bölge idare mahkemelerinin başkan ve üyelerinin 20 Temmuz 2016 tarihine; yani, 2016 çalışmaya ara verme zamanının başlangıcına kadar atanması gerekmektedir. O tarihten sonra idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar hakkında, 2577 sayılı Kanunda 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte düzenlenen kanun yollarına (istinaf ve temyiz) ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Bu yeni kanun yollarına ilişkin açıklamalar, “Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu” adlı kitabımızın 6’ncı baskısında yapılmış bulunmaktadır.
İsteyenlerin, Kitabın tanıtımına, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu PwC TR TV:https://t.co/PMZSx8dlKp Youtube: https://t.co/xGpGLO46vv linklerinden;Kitaba da, (0212) 3765980 numaralı telefondan veya egitim@tr.pwc.com adresinden ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.