Anayasa değişikliğinin 11’inci maddesiyle,  2709 sayılı Kanunun (Anayasanın) 116’ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

MADDE 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

Maddenin mevcut hali şöyledir:

“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi

MADDE 116- Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

 Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.”

Görüldüğü üzere; getirilmek istenilen değişiklikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesi hali düzenlenmektedir. Mevcut düzenlemede, genel seçimleri yenileme yetkisi, yalnızca Cumhurbaşkanında olduğu halde (TBMM’nin seçimleri yenileme yetkisi, 77’nci maddede düzenlenmiştir); yeni düzenlemede, Cumhurbaşkanının yenileme yanında TBMM yenileme yetkisi de düzenlenmektedir. Bu nedenle, maddenin başlığı da değiştirilmektedir.

Maddenin yeni şekline göre, TBMM’nin yenileme yetkisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla; yani, 600×3/5= 360 üyenin oyu ile mümkün bulunmaktadır. Yenileme kararı alınabilmesi için, maddede, herhangi bir sebep öngörülmüş değildir. Herhangi bir sebep göstermeksizin genel seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi mümkündür.

Maddede, mevcut düzenlemeden farklı olarak, Cumhurbaşkanının genel seçimleri yenileme yetkisinin kullanılabilmesi için de her hangi bir sebep gösterilmemiştir. Cumhurbaşkanı, yürürlükteki düzenlemeye göre, güvensizlik oyu, seçim, güvenoyu alamamak, istifa gibi nedenlerle yeniden kurulması gereken Bakanlar Kurulunun kırkbeş gün içinde kurulamaması veya kurulmasına karşın güven oyu alamaması hallerinde, TBMM Başkanına danışarak, seçimleri yenileme yetkisini kullanma olanağına sahipken; yeni düzenlemeye göre, TBMM’in seçimleri yenileme yetkisinde olduğu gibi, yenileme yetkisini kullanabilmek için herhangi bir sebep göstermek zorunda değildir. Bunun için, TBMM başkanının görüşünü almaya da ihtiyacı yoktur. Genel seçimleri yenileyip yenilememek, tamamen kendi takdirine bırakılmıştır.

TBMM genel seçimlerinin yenilenmesi, seçimi yenilenen TBMM’nin ilgili dönem görev süresinin, normal döneminden önce, sona ermesi sonucunu yaratır. Seçimi yenilenen Meclisin, görevine, yeni Meclis göreve başlayıncaya kadar, devam etmek zorunda olması, bu durumu değiştirmez. TBMM’nin görev süresinin sona ermesi, genel seçimlerin yenilenmesi kararının sonucudur. Dolayısıyla; seçimlerin yenilenmesi kararı, seçimi yenilenen Meclisi, normal dönemi sona ermiş olmamasına karşın, bir daha görev yapamaz hale getiren etkendir. Bu kararla birlikte, Meclis üyelerinin üyelikleri ve özlük hakları sona erer. Böyle bir sonuç, seçimi yenilenen Meclis bakımından, Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde, “Parlamentonun feshi” olarak tanımlanan, dağılma ya da dağıtılma halinden başka bir şey değildir. Mevcut Meclisin görevini dönem sonuna kadar sürdürmesine engel hukuki bir neden mevcut değilken, yeni bir dönem için yeni Meclisin seçilmesi mümkün olamayacağına göre; madde metninde, Arapça kökenli “fesih” sözcüğü yerine, anlamını Türkçe yansıtacak şekilde, “seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi” ibaresinin kullanılması, seçimi yenilenen Meclisin feshedilmiş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Bu bakımdan; genel seçimlerin, TBMM tarafından yenilenmesine karar verilmesi, Meclisin kendi kendini feshi; Cumhurbaşkanı tarafından yenilenmesi ise, Cumhurbaşkanının Meclisi feshi halidir.