İdari Yargılama Usulü Kanununun 31’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, 24.10.2019 gün ve     sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren, 17.10.2019 gün ve 7188 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle, yapılan değişiklikle, idari yargı yerlerinde yapılan duruşmaların, Hukuk Muhakemeleri Kanun’da yazılı koşullarla, ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla icrası olanaklı hale gelmiş bulunmaktadır.

Göndermede bulunulan Hukuk Muhakemeleri Kanununun Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası” başlıklı, 149’uncu maddesi uyarınca; idari yargı yerinin, tarafların rızasını almak koşuluyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; bilirkişinin veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verilebilmesi olanaklı bulunmaktadır. Duruşmanın bu şekilde icrası sırasında, dinlemenin, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilmesi gereklidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığının 3.4.2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunun Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin, “Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası ve diğer usulî işlemler” başlıklı, 60’ıncı maddesine göre; idari yargı yerlerinde yapılan duruşmalarda;

1) Tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, SEGBİS veya benzeri sistemlerle aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verilebilir.

2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, bilirkişinin veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verilebilir. Dinleme, SEGBİS veya benzeri sistemler vasıtasıyla ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir.

3) SEGBİS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve görüntü verileri de Kanunun 199 uncu maddesine göre elektronik belge hükmündedir.

4) Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta, dinlenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin başlangıç ve bitiş zamanı, dinlemenin süresi, hazır bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir.

5) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fizikî olarak tutulan tutanak ise taranıp, elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden gönderilir. Belge asılları mahallinde saklanır.

6) SEGBİS veya benzeri sistemlerle duruşmaya katılan tarafların beyanlarının imzalanması gerektiğinde, dinlemenin yapıldığı yer mahkemesince talepte bulunan mahkemece tutulan tutanağın bir çıktısı alınarak imzalatılır, imzalanan tutanak tekrar elektronik ortama aktarılır ve tutanağın aslı mahkemesine gönderilir.

7) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 20/9/2011 tarih ve 28060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.